ما زنده به آنیم که آرام نگیریم ...

موجیم که آسودگی ما عدم ماست 

به یاد فرمانده لشگر همیشه پیروز 31 عاشورا ، سردار مهدی باکری