از آتشی که روضه تو می کند به پا...

همواره قلب پیر و جوان، آب می شود