"سنگین ترین چیزی که در ترازوی اعمال گذارده می شود، خوش خویی است."

حضرت محمد(ص)

طرح مذهبی طراحی مذهبی گرافیک اسلامی گرافیک شیعی گرافیک دینی