از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودند...سخت دلبسته ی این ایل و تبارم چه کنم ؟

از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودند