از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودند ... سخت دلبسته ی این ایل و تبارم چه کنم ؟

گرافیک دینی