به یاد شهدای مظلوم آتش نشانی

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشــق

ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما ...

شهدای آتش نشانی ساختمان پلاسکو