طرح مذهبی

گریان روضه ایم و عزادار فاطمه(س)

عمری اسیر کوچه و بازار فاطمه(س)


جبران لطف مادریش را کجا توان

تا بی نهایتیم بدهکار فاطمه(س)


روز ازل خریده مرا او برای خویش

اکنون اگرشدیم خریدار فاطمه(س)


او یک تنه حریف تمام سپاه شد

جانم فدای آن همه پیکار فاطمه(س)


تا روز حشر شامل نفرین ما شود

هرکس بنا نهاده به آزار فاطمه(س)


هرکس اسیر مشغله ای گشته است و ما

شاعر شدیم شاعر دربار فاطمه(س)


یاسرمسافر