این سحرها که بیدار می شویم تا سحری بخوریم 

کاش روحمان را هم بیدار کنیم.

اینقدر این سحرها آمده و رفته که خدا می داند ...

اما هنوز ما روحمان خواب است.

خوابه خواب. 

این سحرها روحمان را بیدار کنیم...

التماس دعا.

طرح مذهبی