کربلا


ای کشته مژگان سیاه تو سپاهی
ما نیز هلاکیم، به ما نیز نگاهی

از ما که سیاهیم مگردان نظر خویش
بگذار بیفتند سیاهان به سیاهی

صد بار کله بر سر ما رفت ز دنیا
یک بار هم از دست تو خوب است کلاهی

بر خلق جهان رحم بفرما که نسوزند
مگذار برآرم ز دل سوخته آهی

گویند که غافل شدن از خویش گناه است
صد طاعت ما خادم این گونه گناهی

معنی جگری داشت که در راه تو خون شد
دی نعره و امروز فغان است گواهی