کربلا

برترین شهید


تا گردش زمانه و لیل و نهار هست

نام حسین هست و حسینی شعار هست

 

این نام پرشکوه بر اوراق روزگار

جاوید هست تا ورق روزگار هست

 

تا موج می‌خروشد و تا بحر می‌تپد

یاد از خروش او به صف کارزار هست

 

تا سر زند سپیده و تا بشکفد سحر

خورشید روی او به جهان آشکار هست

 

تا عدل هست، رایت او هر طرف به پاست

تا ظلم هست، نهضت او استوار هست

 

تا در زمانه رسم یزید است برقرار

سودای دادخواهی او برقرار هست

 

تا لاله سر زند ز گریبان کوهسار

دل‌ها ز داغ اصغر او داغدار هست

 

ای برترین شهید که هر کس خدای را

با چشم دل شناخت، تو را دوستدار هست

 

هرگز مباد خاطر ما خالی از غمت

تا گردش زمانه و لیل و نهار هست