طراحی مذهبی


السَّلام علیک یا اَباعبدالله(ع)


کُهن شـود همه کس را به روزگـار ارادت ...

 مـگر مَـرا که همـان عشـق اولست و زیـادتکانال تلگرام گرافیک دینی:
تلفیقی از شعر و گرافیک به نیت ارادتی خالصانه خدمت اهل بیت