طرح مذهبی

با مردم آنگونه معاشرت کنید

 که اگر مُردید بـر شما اَشک ریزند

 و اگر زنده ماندید 

با اِشتیاق سوی شما آیند. 

امام علی(ع)