طرح مذهبی


کو نوح پیمبر به جهان آید و بیند ...

دنیا همگی غرقه‌ی طوفان حسین(ع) است