ظرح مذهبی

مثل یک دفتر شعرم که پُرم از مَدحت

اِسم تـو در همه جای صفحاتم پیداست

رضا قاسمی