سلام بر حسین

یک سلامم را اگر پاسخ دهی ..می روم

لذتش را با تمام شهـــر قسمت می کنم