طرح مذهبی

باران گرفت و دلهره آمد سراغ من ...

خاکی ترین مزار، گل آلود می شود