شیوه چشمت فریب جنگ داشت ...

ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم