بنویسید به روی قبر و به روی کفنم ...

من حسینی شده ی دست امام حسنم