با آرزوی سلامتی و طول عمر برای استاد نجابتی که نقش بسزایی در تولید و گسترش آثار فاخر مذهبی و شیعی دارند.

احب الله من احب حسینا - استاد مسعود نجابتی