اشعار عطار نیشابوری

گَر ببری به دِلبری ، از سر زلـف جان مـن...

زنده شوم به یک نفس، از لب جان‌فزای تــو


#عطار_نیشابوری