عید غدیر خم


آن که من سرپرست اویم، پس این علی(ع) سرپرست اوست 

خداوندا دوست بدار آن را که سرپرستی او را بپذیرد و دشمن بدار هر آن که او را دشمن دارد و یاری کن یار او را؛ 

و تنها گذار آن را که او را تنها بگذارد.


بخشی از خطبه غدیر خم