شهید آوینی


ای دل!

تو چه می کنی؟

می مانی یا می روی؟

داد از آن اختیار که تورا از حسین(ع) جدا کند ....

»فتح خون«

شهید مرتضی آوینی