کاور صفحات فیسبوک

کاوری برای صفحات فیسبوک

متن زمینه : 

لطفی کن و نپرس چرا عاشقت شدیم ...حتما دلیل داشت که ما عاشقت شدیم (قاسم صرافان)