عشق

ماتشنه عشقیم و شنیدیم که گفتند ... رفع عطش عشق فقط نام حسین(ع) است