حضرت زینب

 و زنی محو تماشاست ...

"الفِ" قامتِ او ، "دال" و
همه هستی او در کف گودال
و سپس آه که شمر...
خدایا!
چه بگویم...؟
که شکستند سبو را و بریدند...
گلو را...