انقلاب اسلامی

هنوز پای انقلاب ایستاده ایم . 
ژ3 یا یوزی فرقی نمی کند . بی ریش و باریش . با اورکت یا بدون اورکت . شلوار 6جیب خاکی یا کت و شلوار . دست در دست هم ایستاده ایم . پای این نظام و انقلاب . 
پای رهبر عزیزمان جان می دهیم . . . جان .