کاور فیسبوک

کاور فیسبوک : و خدایی که در این نزدیکی است ... نزدیک تر از رگ گردن .