ابراهیم هادی

شهید ابراهیم هادی :‌ 

تمام مشکل ما این است که رضایت هرکس برایمان مهم است به جز رضایت خدا ...