کاور فاطمی 2

کاور فیسبوک . اثر استاد غلامحسین امیرخانی (کمی دستکاری شده برای استفاده در قالب کاور)