من از آن روز که دربنـــد توام ؛ آزادم ....

لبیک یا حسین بن علی(ع)