امام جواد (ع)

امام جواد (ع):

"برترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج است."