امروز اربعین هست و خیلی از عاشقان مهمان هستند در حریم امن عشق الهی ...


این همه مرهم پا پیشکش زوارت...

به یتیم تو نشد مرهم پایی برسد