نومید و مفلسیم و نداریم هیچ کس

نقد وجود داده به تاراج صد هوس

نالان به گرد کعبه تو کو چون جرس

عصیان هزار و عمر، گرفتار یک نفس

لطفی کن ای کریم و به فریاد ما برس

کز هشت خلد ،لطف تو صد بار خوشتر است