گرافیک مذهبی

"یا مَنْ اَرْجُوهُ لِکُلِّ خَیْرٍ..."

ای که برای هر خیری به او امید دارمبا امید قبولی طاعت و بندگی در این ماه با فضیلت

https://telegram.me/meynab