در دو اندازه : اصلی و مناسب اینستاگرام

کربلا

مدافعان حرم


سرهای عاشقان همه نذر قدومتان ...

آری فدایی تو شدن از خدای ماست