علامه حسن‌زاده آملی

الهــی، آن خواهم کههیــــــچ نخواهم

 

علامه حسن‌زاده آملی