گرافیک دینی

السَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّه(ع)


هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشـق ...

ثبت است بر جریده عالم دوام ما


استاد حبیب الله چایچیان(حسان) به رحمت ایزدی پیوست.

روحش شاد.

حبیب الله چایچیان