طرح مذهبی


نه غمی داشت به هنگام تبعیـد 

و نه ذوق زدگی به هنگام برگشت...

این نگاه‌های آرام به مـا می‌گوید

 او فقط برای خــدا کار می‌کرد.

امامی که می‌گفت مأمـور به انجام تکلیف است و نه نتیـجه..