کربلا

نَفَس، حدیث من است و زیارت معشوق ...

که می روم شبی و باز بر نمی گردم 


بیتی زیبا از استاد محمد سهرابی

باشد که کربلایی باشیم...


آخرین کارها در کانال تلگرام موجود است.

https://t.me/meynab