اشعار مولوی


اندر دل من مَها دل‌افروز توئی

یاران هستند لیک دلسوز توئی

شادند جهانیان به نوروز و به عید...

عید من و نوروز من امروز توئی


مولوی


این پست در تلگرام:

https://t.me/meynab/1323