با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دوستان در این ماه عزیز، این هم به مناسبت لیالی قدر:

شهر را با خبر از سفره‌ی احسان سازید...

آن کریمی که کِشد، ناز گدا آماده است

شب قدر