شهید ابراهیم همت


شهید ابراهیم همت: من زندگی را دوست دارم،ولی نه آنقدر که آلوده اش شوم و خویش را گم و فراموش کنم.علی وار زیستن و علی وار شهید شدن،حسین وار زیستن و حسین وار شهید شدن را دوست می دارم.


عکس استفاده شده در این طراحی این هست:

تصویری بی کیفیت که به لطف فتوشاپ احیا شد!!

روح شهید ابراهیم همت قرین رحمت باد.

یاعلی مدد.