امام حسین
غیر از غم معشوق در عالم خبری نیست
جایی خبری نیست که از غم خبری نیست

پروانه پرش سوخت ولی آبرویش شد
ما هم دلمان سوخته, این کم خبری نیست

دنیا نتوانست ز ما گریه بگیرد
بین غم تو از غم عالم خبری نیست

من توبه نکردم مگر از راه توسل
بی نام تو از توبه آدم خبری نیست

گفتند در خانه غیر تو شلوغ است
گفتند ولی رفتم و دیدم خبری نیست

رزق همه اینجاست و رزاق هم اینجاست
والله در خانه حاتم خبری نیست

گرمای گنه سوز حرم خورد به ما, پس
از سوختن بین جهنم خبری نیست

از ناحیه توست عنایات خداوند
بی تو بخدا پیش خدا هم خبری نیست

ده ماه همه منتظر ماه تو هستند
در سال به جز ماه محرم خبری نیست

عمامه نداری و عبا نیز نداری
ای وای که از پیرهنت هم خبری نیست