امام حسین


ای آنکه نیست غیر خدا خونبهای تو
خون سر شکسته ی من رونمای تو


زینب سرش شکسته ولی سر شکسته نیست
سر خم نکرده پیش کسی جز خدای تو


قرآن بخوان اگرچه تو را سنگ می زنند
دین خدا نفس بکشد با صدای تو


زینب نفس نمی کشد ای نفس مطمئن
یک لحظه در هوای کسی جز هوای تو


تو سربلند بر سر نیزه بخوان، بدان
زینب هم ایستاده بمیرد برای تو


من پای نی، تو بر سر نی، گریه می کنیم
تو مبتلای عشقی و من مبتلای تو

 

شاعر : محسن عرب خالقی