جام جهانی فوتبال


جانی و جهانی ... ای جام جام جهانی!!!

با آرزوی پیروزی برای تیم ملی ایران در برابر پرتقال. شعر اصلی این است:

جانی و جهانی و جهان با تو خوش است... (مولانا) که اینجا کار کردیم .